A Békéltető Testület elérhetőségei: www.bekeltetes.hu
Ügyfélfogadási rend:
Kedd, Szerda, Csütörtök:
9:00-12:00, 13:00-15:00
Telefon: +36 52 500 710
Telefon: +36 52 500 745
Fax: +36 52 500 720
A(z) Hajdu-Bihar megyei Békéltető Testület oldalon az üzemeltető süti fájlokat (cookie) használ, az adatvédelmi szabályzat rendelkezései szerint. A süti fájlok a számítógépén tárolódnak.
Rendszerüzenet

68/2005. DBT. - Dorina Bútor

Iktatószám 73-06
Ügyiratszám 68/2005. DBT.
Kelt 2015-01-12
Panaszos -
Panaszolt vállalkozás Dorina Bútor
Panaszolt vállalkozás székhelye 1111 Székesfehérvár, Budai u. 2.
Határozatot hozta

A Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület eljáró tanácsa (Dr. Rácz Márton az eljáró tanács elnöke, Dr. Hardicsai Béla és Dr. Hajnal Zsolt tanács tagja) ……………………. debreceni lakos (továbbiakban: panaszos) által Dorina Bútor (Székesfehérvár) forgalmazó (továbbiakban: bepanaszolt) ellen benyújtott panaszt a 2006. február 21-i meghallgatáson elbírálta és fogyasztói jogvita keretében az alábbi

H a t á r o z a t o t

hozta:

A Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület eljáró tanácsa felhívja a bepanaszolt gazdálkodó szervezetet, hogy a panaszos részére e határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül fizesse vissza a 475. 000 Ft vételárat.

A határozat ajánlás jellegű, ellene fellebbezésnek helye nincs. A határozat érvénytelenítése iránt a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. tv. (továbbiakban: Ftv.) 34. § (2) bek. szerint azonban a Hajdú-Bihar Megyei Bírósághoz a kézhezvételtől számított 15 napon belül kereset terjeszthető elő azon indokkal, hogy a tanács összetétele nem felelt meg a törvényes rendelkezéseknek, illetve nem volt hatásköre az ügyben. A bíróság ítélete kizárólag a határozat érvénytelenítésére vonatkozhat.

Az eljáró tanács felhívja a gazdálkodó szervezet figyelmét arra, hogy amennyiben a határozat rendelkező részében foglalt ajánlásnak a megjelölt határidőn belül nem tesz eleget a Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testületnek lehetősége van az ügyet a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, illetve a Hajdú-Bihar Megyei Közigazgatási Hivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége útján nyilvánosságra hozni.

A panaszos a határozatban foglalt ajánlás teljesítésének elmaradása esetén köteles értesíteni a Békéltető Testületet.

A határozat nem érinti a panaszos azon jogát, hogy igényét polgári peres úton érvényesítse.

Indoklás

A meghallgatáson megjelent panaszos, ……………… debreceni lakos 2004. február 25-én a székesfehérvári Dorina Bútor forgalmazótól Palermó antikolt bőr ülőgarnitúrát vásárolt. A szavatossági időn belül, szemrevételezéssel (bárkinek) jól láthatóak a kopás, ráncosodás jelei. Ez a tény a Ptk. 305.§ 3. bekezdésében meghatározott ún. kellékszavatosság törvényi tényállását valósítja meg, amely a hibás teljesítés alapja. A rejtett hibáért a forgalmazó felel, szavatol. A forgalmazó nem járt el körültekintően, sőt jogszerűen, amikor nem a szakminisztérium által megnevezett szervtől kérte a hivatalos szakvéleményt, hanem egyszerűen a saját szállító munkásaival vetetette fel jegyzőkönyvet a panaszos szavatossági kifogásáról. A polgári joggyakorlatban az alkalmazott személy nyilatkozata nem értékelhető bizonyítékként, szakvéleményként történő figyelembe vétele kizárt. A forgalmazó a jegyzőkönyvben felvettek alapján a panaszos szavatossági igényeinek helyt nem adott, sem kijavítást sem cserét nem ajánlott. A Ptk. vonatkozó szakasza alapján a szavatossági jogok érvényesítése második lépcsőjeként a vevő elállhat a szerződéstől, a forgalmazó pedig a vételár visszafizetésével tartozik.

A Békéltető Testület meghallgatásán a bepanaszolt szabályszerű értesítés ellenére nem jelent meg így a Testület a döntést Ftv. 31. § (2) bekezdése alapján, a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján hozta, a 34. § (2) bekezdése szerint a határozat ellen további fellebbezésnek helye nincs, de ugyanezen törvényhely (1) bekezdése alapján a panaszosnak lehetősége van arra, hogy polgári bíróságnál igényeit érvényesítse.

A fenti tényállás alapján a Békéltető Testület a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

A határozat nyilvánosságra hozatalának lehetősége a Ftv. 36. § (2) bekezdésén, a panaszos bejelentési kötelezettsége pedig a 36. § (5) bekezdésén alapul.

Debrecen, 2006. február 24.

Dr. Rácz Márton s.k.

az eljáró tanács elnöke

Kiadmány hiteléül:

Dr. Hajnal Zsolt

Erről értesülnek: - panaszos,

- gazdálkodó szervezet,

- Fogyasztóvédelmi Felügyelőség,

- Irattár