A Békéltető Testület elérhetőségei: www.bekeltetes.hu
Ügyfélfogadási rend:
Kedd, Szerda, Csütörtök:
9:00-12:00, 13:00-15:00
Telefon: +36 52 500 710
Telefon: +36 52 500 745
Fax: +36 52 500 720
A(z) Hajdu-Bihar megyei Békéltető Testület oldalon az üzemeltető süti fájlokat (cookie) használ, az adatvédelmi szabályzat rendelkezései szerint. A süti fájlok a számítógépén tárolódnak.
Rendszerüzenet

45/2005. DBT. - MédÉp Kft.

Iktatószám 150-05
Ügyiratszám 45/2005. DBT.
Kelt 2016-01-12
Panaszos -
Panaszolt vállalkozás MédÉp Kft.
Panaszolt vállalkozás székhelye 4028 Debrecen, Kút u. 94.
Határozatot hozta

fogyasztónak a MédÉp Kft. (4028 Debrecen, Kút u. 94.) gazdálkodó szervezet ellen indított fogyasztói jogvita keretében a Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület eljáró Tanácsa felhívja a gazdálkodó szervezetet, hogy a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül 120.000 Ft javítási költséget jótállás keretében térítsen meg a fogyasztónak.

A határozat ajánlás jellegű, ellene fellebbezésnek helye nincs.

Az eljáró tanács felhívja a gazdálkodó szervezet figyelmét, hogy amennyiben az ajánlásnak a határozatban foglalt határidőn túl nem tesz eleget, a Békéltető Testület a határozatot – a fogyasztó nevének megjelölése nélkül – a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi Kamara, illetve a Hajdú-Bihar Megyei Közigazgatási Hivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége útján nyilvánosságra hozza.

Az eljáró tanács felhívja a fogyasztó figyelmét, amennyiben a rendelkező részben meghatározott határidőig a gazdálkodó szervezet a határozatban foglaltaknak nem tesz eleget, erről a Békéltető Testületet írásban értesítse.

Indoklás

....................... fogyasztó beadványában előadta, hogy 2004. tavaszán a MédÉp Kft-t bízták meg a .................... szám alatti lakóingatlan építési munkálatainak kivitelezésével. 2005. augusztusában észlelték, hogy a lakóház több helyen beázik, ezért garanciális javítási igénnyel fordultak a kivitelező MédÉp Kft-hez. A Kft. a panaszos garanciális javításra vonatkozó igényét nem fogadta el, mivel álláspontja szerint a viharos időjárás miatti tetőbeázás javítása nem garanciális kötelezettsége.

A Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület eljáró tanácsa a felek között fogyasztói jogvita tárgyában 2005. november 16-án egyeztető tárgyalást tartott annak érdekében, hogy a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. tv. (továbbiakban: Fgytv.) szerint a vitás ügy egyezségen alapuló rendezését megkísérelje, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyet eldöntse.

A meghallgatáson a felek megjelentek. A gazdálkodó szervezet képviselője írásos beadványában már jelezte, hogy a testület döntésének nem kívánja magát alávetni. A fogyasztó elmondása szerint a tetőt saját költségükre voltak kénytelenek megjavíttatni, 120.000 Ft-ért. A MédÉp Kft-től ezt az összeget követelik, mivel a Kft. készítette el a tetőt, tehát a felelősség is őt terheli a nem megfelelő munkáért. Az eljáró tanács a becsatolt iratok, az írásos szakértői vélemény, valamint a fogyasztó meghallgatása alapján a fogyasztó igényét alaposnak találta.

Fentiek alapján az eljáró tanács a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

Az Fgytv. 34. § (2) bekezdése szerint a tanács határozata ellen fellebbezésnek nincs helye, a határozat érvénytelenítése azonban kérhető a bíróságtól, az Fgytv. 34. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint. A tanács határozata nem érinti a fogyasztónak azt a jogát, hogy igényét bírósági eljárás keretében érvényesítse. [Fgytv. 34. § (1) ]

Az Fgytv. 36. § (5) bekezdése szerint a fogyasztó a határozatban foglalt ajánlás követésének elmaradásáról köteles értesíteni a Békéltető Testületet.

Debrecen, 2005. november 18.

Süveges Dezső s.k. - eljáró tanács tagja

Dr. Nagy Elek s.k. - eljáró tanács elnöke

Molnárné Halász Erzsébet s.k. - eljáró tanács tagja

A kiadmány hiteléül:

Kapják:

  1. Fogyasztó
  2. Gazdálkodó szervezet
  3. Hajdú-Bihar Megyei Fogyasztóvédelmi Felügyelőség
  4. Irattár

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET

4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Telefon: 52/500-710, Telefax: 52/500-720